Руководство пользователя AEG A93108GNW0 Freezer

Руководство пользователя для устройства AEG A93108GNW0 Freezer

Руководство пользователя AEG A93108GNW0 Freezer

Извлечение содержимого

Содержание резюме на странице нет 1

A72700GNW1A73100GNW1A92700GNW0A92708GNW0A93100GNW0A93108GNW0NL GebruiksaanwijzingEN User manualFR Notice d'utilisationDE Benutzerinformation2203755

Содержание резюме на странице нет 2

2www.aeg.comINHOUD1.2.3.4.5.6.7.8.9.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5DAGELIJKS GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8NUTTIGE AANWIJZINGEN EN TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Содержание резюме на странице нет 3

NEDERLANDS1.3VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENIn het belang van uw veiligheid en omeen correct gebruik te kunnen waarborgen is het van belang dat u, alvorens hetapparaat te installeren en in gebruik tenemen, deze gebruiksaanwijzing, inclusief de tips en waarschuwingen, grondigdoorleest. Om onnodige vergissingenen ongevallen te voorkomen is het belangrijk ervoor te zorgen dat alle mensendie het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en deveiligheidsvoorzieningen. Bewaar dezeinstruct

Содержание резюме на странице нет 4

4www.aeg.com– de ruimte waar het apparaat zichbevindt grondig ventileren• Het is gevaarlijk om wijzigingen aan tebrengen in de specificaties of dit product op enigerlei wijze te modificeren.Een beschadigd netsnoer kan kortsluiting, brand en/of een elektrischeschok veroorzaken.WAARSCHUWING!Alle elektrische onderdelen (netsnoer, stekker, compressor) mogen om gevaar te voorkomenuitsluitend worden vervangendoor een erkende onderhoudsdienst of gekwalificeerd onderhoudspersoneel.Het netsnoer mag n

Содержание резюме на странице нет 5

NEDERLANDS••••••Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk bij de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. Gooi in dat geval de verpakking niet weg.Wij adviseren u om 4 uur te wachtenvoordat u het apparaat aansluit, dankan de olie terugvloeien in de compressor.Rond het apparaat dient adequateluchtcirculatie te zijn, anders kan dittot oververhitting leiden. Om voldoende ventilatie te verkrijgen de instructies met betrekking tot de installatieopvolgen.De achterkant dient zo mogelijk t

Содержание резюме на странице нет 6

6www.aeg.comconden in te drukken. U kunt deze wijziging ongedaan maken.2.1 Display/IndicatielampjeABCF E DA)B)C)D)E)F)Weergave timerFROSTMATIC-functie in en uitTemperatuurweergaveAlarmlampjeKinderslotfunctieMinute Minder-functie in en uit3.Trek de stekker uit het stopcontactom de stroomtoevoer naar het apparaat af te sluiten.2.4 TemperatuurregelingDe ingestelde temperatuur van de vriezer kan worden aangepast door op detemperatuurknop te drukken.Standaard ingestelde temperatuur:• -18 °C voor d

Содержание резюме на странице нет 7

NEDERLANDS1.Druk op de Mode-knop tot het bijbehorende pictogram verschijnt.Het Minute Minder indicatielampjeknippert.De Timer toont gedurende enkeleseconden de ingestelde waarde (30minuten).2. Druk op de knop Temperatuur kouder of de knop Temperatuur warmerom de waarde van de timer te wijzigen van 1 tot 90 minuten.3. Druk op de OK-toets om te bevestigen.Het Minute Minder -indicatielampjewordt weergegeven.De timer begint te knipperen (min).Op het einde van de aftelling knipperthet Minute Minder -

Содержание резюме на странице нет 8

8www.aeg.com3. DAGELIJKS GEBRUIK3.1 Vers voedsel invriezenHet vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers voedsel en voor het vooreen lange periode bewaren van ingevroren en diepgevroren voedsel.Om kleine hoeveelheden vers voedsel inte vriezen is het niet nodig om de instelling te veranderen.Activeer om vers voedsel in te vriezen deFROSTMATIC-functie ten minste 24 uurvoordat u het in te vriezen voedsel in hetvriesvak legt.Plaats het verse voedsel dat moet worden ingevroren in alle vakken be

Содержание резюме на странице нет 9

NEDERLANDS9Het apparaat is uitgerust met plankstoppen om de glasplaten vast te zetten.De platen moeten worden opgetild (1)aan elke kant en dan naar achteren worden getrokken (2).1213.6 De binnenkant schoonmakenVoordat u het apparaat voor de eerstekeer gebruikt, wast u de binnenkant ende interne accessoires met lauwwarmwater en een beetje neutrale zeep omde typische geur van een nieuw productweg te nemen. Droog daarna grondigaf.Gebruik geen oplosmiddelen ofschuurmiddelen. Deze beschadigen de lak.

Содержание резюме на странице нет 10

10 www.aeg.com• smalle pakjes zijn makkelijker op tebergen dan dikke; zout maakt voedselminder lang houdbaar;• water bevriest, als dit rechtstreeks uithet vriesvak geconsumeerd wordt, kanhet aan de huid vastvriezen;• het is aan te bevelen de invriesdatumop elk pakje te vermelden, dan kunt uzien hoe lang het al bewaard is;4.2 Tips voor het bewaren vaningevroren voedsel••••schikte wijze door de detailhandelaarwerden opgeslagen;zorg ervoor dat de ingevroren levensmiddelen zo snel moge

Содержание резюме на странице нет 11

NEDERLANDSGebruik geen reinigings- ofschuurmiddelen, deze kunnen delak, het roestvrij staal en de beschermlaag tegen vingerafdrukken beschadigen.Steek, na het schoonmaken van het apparaat, de stekker weer in het stopcontact.5.2 Het ontdooien van devriezerHet vriesvak van dit model is een "nofrost"-type. Dit betekent dat zich in hetvriesvak geen ijs vormt als deze in bedrijfis, noch tegen de wanden noch op de levensmiddelen.Het voorkomen van ijsvorming wordt gerealiseerd door een continue circula

Содержание резюме на странице нет 12

12 www.aeg.comStoringMogelijke oorzaakOplossingHet apparaat maaktlawaai.Het apparaat is niet stevig en stabiel geplaatst.Controleer of het apparaatstabiel staat (alle vier depootjes en wielen moetenop de vloer staan). Zie'Waterpas zetten'.De zoemer klinkt.De temperatuur in deHet pictogram Alarm vriezer is te hoog.knippert.De deur is niet goed gesloten.Zie 'Alarm hoge temperatuur'.Zie 'Alarm deur open'.Er wordt een vier- Er is een fout opgetredenkantje boven- of on- in de temperatuurmeting.derin

Содержание резюме на странице нет 13

NEDERLANDSStoringDe temperatuur inde vriezer is tewarm.13Mogelijke oorzaakOplossingDe deur is niet goed gesloten.Zie 'De deur sluiten'.De temperatuur van hetvoedsel is te hoog.Laat het voedsel afkoelentot kamertemperatuurvoordat u het conserveert.Producten liggen te dichtop elkaar.Berg de producten zodanig op dat er koude luchtkan circuleren.Er zijn grote hoeveelheLeg kleinere hoeveelhedenden voedsel tegelijk in de voedsel tegelijk in de vrievriezer geplaatst.zer.Het apparaat werktniet.Het appar

Содержание резюме на странице нет 14

14 www.aeg.com7. MONTAGEWAARSCHUWING!Lees voor uw eigen veiligheid encorrecte werking van het apparaat eerst de "veiligheidsinformatie" aandachtig door, alvorenshet apparaat te installeren.KlimaatklasseOmgevingstemperatuurSN+10°C tot + 32°CN+16°C tot + 32°C7.1 OpstellingST+16°C tot + 38°CInstalleer dit apparaat op een plaatswaar de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van het apparaat:T+16°C tot + 43°C7.2 Locatie50 mm7.3 Aansluiting op h

Содержание резюме на странице нет 15

NEDERLANDS157.4 Het verwijderen van de transportsteun32Uw apparaat is voorzien van een transportsteun om te ervoor te zorgen dat dedeur tijdens transport niet open kangaan.Ga als volgt te werk om deze te verwijderen:• Open de deur.• Verwijder de transportsteun van de zijkanten van de deur.• Verwijder de transportsteun van hetonderste scharnier (bij sommige modellen).Sommige modellen zijn voorzienvan een geluiddempende matonder de kast. Verwijder dezemat niet.7.5 AfstandsstukkenInstalleer d

Содержание резюме на странице нет 16

16 www.aeg.com7.7 Omkeerbaarheid van de deur214321Om de draairichting van de deur te veranderen, gaat u als volgt te werk:• Trek de stekker uit het stopcontact.• Verwijder het ventilatierooster. Verwijder de vulling en plaats deze aan deandere kant van het rooster.• Leg het apparaat op zijn achterkant opeen houten steun.• Schroef de onderste scharnier los.• Verwijder het mechanisme om de deurte sluiten van het scharnier en verplaats de pen naar de andere kant.Schroef het mechanisme om

Содержание резюме на странице нет 17

NEDERLANDSWAARSCHUWING!Zet het apparaat op zijn plaats,zet het waterpas, wacht minstensvier uur en steek dan de stekkerin het stopcontact.17• De magnetische afdichtstrip vast zitaan de kast.• De deur goed open en dicht gaat.WAARSCHUWING!Als de omgevingstemperatuurlaag is (bijv. in de winter), kan hetzijn dat het deurrubber niet precies op de kast past. Wacht indat geval tot de deurrubber zichop een natuurlijke wijze zet.Voer een eindcontrole uit en verzeker uervan dat:• alle schroeven zijn

Содержание резюме на странице нет 18

18 www.aeg.comBLUBB!BRRR!BRRR!HISSS!HISSS!CRACK!BLUBB!CRACK!9. TECHNISCHE GEGEVENSA72700GNW1A92700GNW0A92708GNW0A73100GNW1A93100GNW0A93108GNW0Hoogte1650 mm1850 mmBreedte660 mm660 mmDiepteAfmeting680 mm680 mmTijdsduur16 h16 hVoltage230 V230 VFrequentie50 Hz50 HzDe technische gegevens staan op het typeplaatje aan de linker binnenkant in hetapparaat en op het energielabel.

Содержание резюме на странице нет 19

NEDERLANDS10. MILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met hetsymbool . Gooi de verpakking ineen geschikte verzamelcontainer omhet te recyclen.Help om het milieu en devolksgezondheid te beschermen enrecycle het afval van elektrische enelektronische apparaten. Gooiapparaten gemarkeerd met hetsymbool niet weg met hethuishoudelijk afval. Breng hetproduct naar het milieustation bij uin de buurt of neem contact op metde gemeente.19

Содержание резюме на странице нет 20

20 www.aeg.comCONTENTS1.2.3.4.5.6.7.8.9.SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DAILY USE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .HELPFUL HINTS AND TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ