Руководство пользователя AEG F55063VI0 Dishwasher

Руководство пользователя для устройства AEG F55063VI0 Dishwasher

Руководство пользователя AEG F55063VI0 Dishwasher

Извлечение содержимого

Содержание резюме на странице нет 1

FAVORIT55063VI0NL GebruiksaanwijzingEN User manualFR Notice d'utilisationDE Benutzerinformation2183349

Содержание резюме на странице нет 2

2www.aeg.comINHOUD1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5PROGRAMMA’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Содержание резюме на странице нет 3

NEDERLANDS1.3VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTENLees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik vanhet apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaatvoor toekomstig gebruik.1.1 Veiligheid van kinderen enkwetsbare mensenWAARSCHUWING!Gevaar voor verstikking, letsel ofpermanente invaliditeit.• Mensen, met inbegrip van kinderen,met beperkte lichamelijke, zintuiglijkeof verstandelij

Содержание резюме на странице нет 4

4www.aeg.comWAARSCHUWING!Gevaarlijke spanning.• Als de watertoevoerslang beschadigdis, haal dan onmiddellijk de stekker uithet stopcontact. Neem contact opmet de service-afdeling om de watertoevoerslang te vervangen.1.3 Gebruik van het apparaat• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:– Personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen– Boerderijen– Door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen– Bed-and-breakfast-

Содержание резюме на странице нет 5

NEDERLANDS2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT21119108 765431 Bovenste sproeiarm7 Glansmiddeldoseerbakje2 Onderste sproeiarm3 Filters8 Afwasmiddeldoseerbakje4 Typeplaatje10 Onderrek5 Zoutreservoir11 Bovenkorf9 Bestekmand6 Waterhardheidsknop3. BEDIENINGSPANEEL1234AB5CDE61 Aan/uit-toets3 Uitgestelde start-toets2 Display4 Programmakeuzetoetsen5

Содержание резюме на странице нет 6

6www.aeg.com5 IndicatielampjesIndicatielampjes6 Functie-toetsenBeschrijvingZoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als hetprogramma werkt.Multitab-indicatielampje.4. PROGRAMMA’SProgramma1)Mate vanProgrammavervuilingfasenType ladingDuur(min)Energie(kWh)Water(l)AllesServiesgoed, bestek en pannenVoorwasAfwassen 45°C of70°CSpoelingenDrogen90 - 1401.1 - 1.812 - 233)Sterk bevuildServiesgoed, bestek en pannenVoor

Содержание резюме на странице нет 7

NEDERLANDS75) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Dit programma biedt het meestefficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.6) Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnenvoedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes inhet apparaat.U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.Aanwijzingen voor testinstitutenStuur voor alle benodigde informatie over testprestaties ee

Содержание резюме на странице нет 8

8www.aeg.com‘HET PROGRAMMA INSTELLEN ENSTARTEN'.2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen(B) en (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes vanfunctietoetsen (A), (B) en (C) gaanknipperen.3. Druk op functietoets (C),• De indicatielampjes van de functietoetsen (A) en (B) gaan uit.• Het indicatielampje van functietoets (C) blijft knipperen.• Wordt de instelling van de geluidssignalen op de display weergegeven.AanUit4. Druk op functietoets (C) om de instelling te wijzigen.5

Содержание резюме на странице нет 9

NEDERLANDS9U moet de waterontharder handmatig en elektronisch instellen.Handmatig instellenZet de waterhardheidsknop in stand 1 of2.Elektronische instelling1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Zorg ervoor dathet apparaat in de instelmodus staat,zie ‘Een programma instellen en starten'.2. Druk tegelijkertijd op functietoetsen(B) en (C) en houd deze toetsen ingedrukt totdat de indicatielampjes vanfunctietoetsen (A), (B) en (C) gaanknipperen.3. Druk op functietoets (A).• De

Содержание резюме на странице нет 10

10 www.aeg.com6.3 Het glansmiddeldoseerbakje vullenA D1.BCU kunt het schuifje voor de vrij tegeven hoeveelheid (B) instellentussen stand 1 (laagste hoeveelheid) en stand 4 of 6 (hoogstehoeveelheid).BADruk op de ontgrendelknop (D) omhet deksel (C) te openen.2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A)niet verder dan de aanduiding 'max'.3. Verwijder gemorst glansmiddel meteen absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat.4. Sluit het deksel. Zorg ervoor dat hetontgrendelknopje op zijn

Содержание резюме на странице нет 11

NEDERLANDS117.1 Vaatwasmiddel gebruiken1.D A B2.303.204.C5.A30BDDruk op de ontgrendelknop (B) omhet deksel (C) te openen.Doe het vaatwasmiddel in het doseerbakje (A) .Als het programma over een voorspoelfase beschikt, plaats dan eenkleine dosis afwasmiddel in doseerbakje (D).Als u vaatwastabletten gebruikt,plaatst u deze in het doseerbakje(A).Sluit het deksel. Zorg ervoor dat hetontgrendelknopje op zijn plaatsdichtklikt.2032-14MAX+C7.2 Een programma instellenen startenInstelmodusHet apparaat moe

Содержание резюме на странице нет 12

12 www.aeg.comstelde start die afloopt in stappenvan 1 uur.• Nadat het aftelproces voltooid is,wordt het programma gestart.De deur openen als hetapparaat in werking isAls u de deur opent, stopt het apparaat.Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het punt van onderbreking.De uitgestelde start annulerenDruk tegelijkertijd op de functietoetsen(B) en (C) en houd ze ingedrukt tot:• Het lampje uitgestelde start gaat uit.• Alle programmalampjes aan gaan.Als u een uitgestelde sta

Содержание резюме на странице нет 13

NEDERLANDS8.2 Gebruik van zout,glansmiddel en vaatwasmiddel• Gebruik enkel zout, glansmiddel envaatwasmiddel voor afwasautomaten.Overige producten kunnen het apparaat beschadigen.• Het glansmiddel helpt om tijdens delaatste spoelfase het servies te drogenzonder strepen en vlekken.• Combitabletten bevatten vaatwasmiddel, glansmiddel en andere middelen.Zorg ervoor dat deze tabletten geschikt zijn voor de waterhardheid in uwomgeving. Zie de instructies op deverpakking van de producten.U moet

Содержание резюме на странице нет 14

14 www.aeg.com9. ONDERHOUD EN REINIGINGWAARSCHUWING!Schakel het apparaat uit en trekde stekker uit het stopcontactvoordat u onderhoudshandelingen verricht.Vuile filters en verstopte sproeiarmen verminderen de wasresultaten.Controleer regelmatig de filtersen reinig deze zo nodig.9.1 De filters reinigen1.Draai het filter (A) linksom en verwijder het.2.Haal om het filter (A) te demonteren, (A1) en (A2) uit elkaar.Verwijder het filter (B).Reinig de filters met water.Zorg er voordat u het filter (B)

Содержание резюме на странице нет 15

NEDERLANDS1510. PROBLEEMOPLOSSINGHet apparaat start of stopt niet tijdensde werking.Raadpleeg voordat u contact opneemtmet de klantenservice de informatie overhet oplossen van problemen.Bij sommige problemen wordt er opde display een alarmcode weergegeven:•- Het apparaat wordt niet gevuldmet water.•- Het apparaat pompt geen waterweg.•- Het bescherminssysteem tegenwaterlekkage is in werking getreden.WAARSCHUWING!Schakel het apparaat uit voordatu controles uitvoert.StoringMogelijke oplossing

Содержание резюме на странице нет 16

16 www.aeg.comlaar van het glansmiddel in op een lagere stand.• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.Vlekken en droog water komen opglazen en serviesgoed terecht.• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is niet voldoende. Stel de keuzeschakelaar van het glansmiddel in opeen hogere stand.• De kwaliteit van het vaatwasmiddelkan de oorzaak zijn.Het serviesgoed is nat.• Het afwasprogramma bevatte geendroogfase of een droogfase op lagetemperatuur.• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.• De

Содержание резюме на странице нет 17

NEDERLANDSEnergieverbruik17Modus aan0.99 WModus uit0.10 W1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerdwordt (bijv. zonnepanelen en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening omhet energieverbruik te verminderen.12. MILIEUBESCHERMINGRecycle de materialen met hetsymbool . Gooi de verpakking ineen geschikte verzamelcontainer omhet te recyclen.Help om het milieu en devolksgezondheid te besc

Содержание резюме на странице нет 18

18 www.aeg.comCONTENTS1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.SAFETY INSTRUCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PRODUCT DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CONTROL PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .PROGRAMMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Содержание резюме на странице нет 19

ENGLISH1.19SAFETY INSTRUCTIONSBefore the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible if an incorrect installation anduse causes injuries and damages. Alwayskeep the instructions with the appliancefor future reference.1.1 Children and vulnerablepeople safetyWARNING!Risk of suffocation, injury or permanent disability.• Do not let persons, children included,with reduced physical sensory, reduced mental functions or lack of e

Содержание резюме на странице нет 20

20 www.aeg.com• If the water inlet hose is damaged, immediately disconnect the mains plugfrom the mains socket. Contact theService to replace the water inlet hose.1.3 Use• This appliance is intended to be usedin household and similar applicationssuch as:– Staff kitchen areas in shops, officesand other working environments– Farm houses– By clients in hotels, motels and other residential type environments– Bed and breakfast type environments.WARNING!Risk of injury, burns, electricalsho

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ